Terénní sociální služby

Jak funguje terénní sociální služba?


Kdy a kde službu poskytujeme:

 • odlehčovací služba je poskytována ve všední dny v rámci pracovní doby pečovatelek a to přímo v sociálním prostředí (domov, dům s pečovatelskou péči aj.) klientů. Přesné časové vymezení služby je dáno individuálním plánem péče klienta.

 • služba se poskytuje klientům žijícím v okrese Jindřichův Hradec, v odůvodněných případech i mimo toto území.

Péči lze smluvit:

 • osobně v kontaktním místě Hospicové péče sv. Kleofáše, Sv. Čecha 20, Třeboň a v Husově ulici, č. 156 v J. Hradci

 • telefonicky na aktuálně zveřejněném čísle na webových stránkách organizace

Kdo službu zajišťuje:

 • pracovníci v sociálních službách - pečovatelky
 • sociální pracovník
   

Komu je služba určena:

 • seniorům a osobám se zdravotním postižením

 • osobám, které o výše uvedené osoby pečují

 • osobám od 19-ti let

Za jakých podmínek je služba poskytována:

 • na základě písemně uzavřené smlouvy o poskytování služby

 • služba je hrazena a to v souladu se zákonem o sociálních službách 108/2006 Sb. a platným sazebníkem služby

 • nejkratší doba poskytování služby je 30 minut

Cíl služby:

 • profesionálně a citlivě zastoupit pečující osobu a poskytnout jí tak nezbytný čas k odpočinku a regeneraci.

 • umožnit lidem, kteří mají v důsledku věku či nemoci sníženou soběstačnost a sebeobsluhu, aby mohli za podpory a pomoci rodinných příslušníků a blízkých osob, zůstat ve svém sociálním prostředí


Mezi základní úkony sociální služby patří:

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

 • pomoc při hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 • sociálně terapeutické činnosti

 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti


Službu není poskytována pokud:

 • osoba žádá soc. službu, kterou naše organizace neposkytuje

 • není dostatečná kapacita k poskytnutí soc. služby, o kterou osoba žádá

 • osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy. (§91, odstavec 3, písmeno a, b, d)

Kontakt

Jaroslava Pecušíková, Dis.
tel.: 732 420 471
e-mail: socialni.sluzby@kleofas.cz