Terénní sociální služby

Jak fungují terénní sociální služby?

Kdy a kde služby poskytujeme:

 • Poskytujeme dvě terénní sociální služby: odlehčovací službu a osobní asistenci
 • Služby jsou poskytovány přímo v sociálním prostředí (domov, dům s pečovatelskou péči aj.) klientů
 • odlehčovací služba je poskytována ve všední dny od 7:00 – 19:00,  v odůvodněných případech i mimo tento čas. Služba se poskytuje klientům žijícím v okrese Jindřichův Hradec
 • osobní asistence je poskytována ve všední dny od 8:00 – 14:00 a 17:30 – 19:30, v odůvodněných případech i mimo tento čas. Služba se poskytuje klientům žijícím na území ORP Třeboň.

Péči lze smluvit:

 • osobně v kontaktním místě Hospicové péče sv. Kleofáše, Sv. Čecha 20, Třeboň a v Husově ulici, č. 156 v J. Hradci

 • telefonicky na aktuálně zveřejněném čísle na webových stránkách organizace

Kdo služby zajišťuje:

 • pracovníci v sociálních službách - pečovatelky
 • sociální pracovník

Komu jsou služby určeny:

 • Odlehčovací služba je určena seniorům a osobám se zdravotním postižením
 • osobám, které o výše uvedené osoby pečují
 • osobám od 19-ti let
 • osobní asistence je určena seniorům a osobám se zdravotním postižením
 • osobám od 1 roku věku

Za jakých podmínek jsou služby poskytovány:

 • na základě písemně uzavřené smlouvy o poskytování služby

 • služba je hrazena a to v souladu se zákonem o sociálních službách 108/2006 Sb. a platným sazebníkem služby

 • nejkratší doba poskytování služby je 30 minut

Cíl služeb:

Odlehčovací služba:

 • profesionálně a citlivě zastoupit pečující osobu a poskytnout jí tak nezbytný čas k odpočinku a regeneraci.
 • umožnit lidem, kteří mají v důsledku věku či nemoci sníženou soběstačnost a sebeobsluhu, aby mohli za podpory a pomoci rodinných příslušníků a blízkých osob, zůstat ve svém sociálním prostředí

Osobní asistence:

 • umožnit lidem, kteří mají sníženou soběstačnost a sebeobsluhu (ať věkem nebo nemocí), aby mohli zůstat ve svém sociálním prostředí a zvládat aktivity  každodenního života

Mezi základní úkony sociální služby patří:

Odlehčovací služba:

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

Osobní asistence:

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

 • pomoc při osobní hygieně
 • pomoc při zajištění stravy
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředí, doprovázení do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové a volnočasové aktivity, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Kontakt

Jaroslava Pecušíková, Dis.
tel.: 732 420 471
e-mail: socialni.sluzby@kleofas.cz

Sociální služba je spolufinancována Jihočeským krajem dle Pověření k poskytování služby obecného hospodářského zájmu.